ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ

ເອກະສານປະກອບມີ
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຮັບປະກັນ
  • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ
  • ແຜນທີ່ບ້ານ
  • ຮູບເຮືອນສ່ຽງຊີທຳນາຍດວງລາງວັນເລກ 3 ໂຕ, 2 ໂຕ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 82 ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/12/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 166
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 66

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 81 ອອກຄັ້ງວັນທີ 29/11/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 114
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 14

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 80 ອອກຄັ້ງວັນທີ 22/11/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 303
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 03

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 79 ອອກຄັ້ງວັນທີ 15/11/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 051
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 51

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 78 ອອກຄັ້ງວັນທີ 08/11/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 266
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 66

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 77 ອອກຄັ້ງວັນທີ 01/11/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 929
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 29

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 76 ອອກຄັ້ງວັນທີ 25/10/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 610
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 10

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 75 ອອກຄັ້ງວັນທີ 18/10/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 706
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 06

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 74 ອອກຄັ້ງວັນທີ 11/10/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 259
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 59

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 73 ອອກຄັ້ງວັນທີ 04/10/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 547
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 47

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 72 ອອກຄັ້ງວັນທີ 27/09/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 679
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 79

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 71 ອອກຄັ້ງວັນທີ 20/09/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 575
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 75

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 70 ອອກຄັ້ງວັນທີ 13/09/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 450
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 50

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 69 ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/09/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 487
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 87

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 68 ອອກຄັ້ງວັນທີ 30/08/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 177
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 77

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 67 ອອກຄັ້ງວັນທີ 24/08/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 432
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 32

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 66 ອອກຄັ້ງວັນທີ 21/08/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 601
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 01

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 65 ອອກຄັ້ງວັນທີ 17/08/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 640
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 40

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 64 ອອກຄັ້ງວັນທີ 14/08/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 071
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 71

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 63 ອອກຄັ້ງວັນທີ 10/08/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 676
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 76

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 62 ອອກຄັ້ງວັນທີ 07/08/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 840
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 40

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 61 ອອກຄັ້ງວັນທີ 03/08/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 824
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 24

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 60 ອອກຄັ້ງວັນທີ 31/07/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 143
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 43

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 59 ອອກຄັ້ງວັນທີ 27/07/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 007
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 07

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 58 ອອກຄັ້ງວັນທີ 24/07/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 700
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 00

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 57 ອອກຄັ້ງວັນທີ 20/07/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 304
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 04

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 56 ອອກຄັ້ງວັນທີ 17/07/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 943
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 43

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 55 ອອກຄັ້ງວັນທີ 13/07/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 493
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 93

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 54 ອອກຄັ້ງວັນທີ 10/07/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 205
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 05

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 53 ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/07/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 806
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 06

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 52 ອອກຄັ້ງວັນທີ 03/07/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 398
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 98

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 51 ອອກຄັ້ງວັນທີ 29/06/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 397
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 97

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 50 ອອກຄັ້ງວັນທີ 26/06/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 651
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 51

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 49 ອອກຄັ້ງວັນທີ 22/06/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 494
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 94

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 48 ອອກຄັ້ງວັນທີ 19/06/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 002
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 02

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 47 ອອກຄັ້ງວັນທີ 15/06/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 601
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 01

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 46 ອອກຄັ້ງວັນທີ 12/06/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 001
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 01

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 45 ອອກຄັ້ງວັນທີ 08/06/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 921
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 21

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 44 ອອກຄັ້ງວັນທີ 05/06/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 471
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 71

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 43 ອອກຄັ້ງວັນທີ 01/06/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 700
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 00

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 42 ອອກຄັ້ງວັນທີ 29/05/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 811
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 11

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 41 ອອກຄັ້ງວັນທີ 25/05/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 476
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 76

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 40 ອອກຄັ້ງວັນທີ 22/05/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 713
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 13

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 39 ອອກຄັ້ງວັນທີ 18/05/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 253
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 53

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 38 ອອກຄັ້ງວັນທີ 15/05/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 001
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 01

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 37 ອອກຄັ້ງວັນທີ 11/05/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 736
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 36

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 36 ອອກຄັ້ງວັນທີ 08/05/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 782
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 82

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 35 ອອກຄັ້ງວັນທີ 04/05/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 926
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 26

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 34 ອອກຄັ້ງວັນທີ 02/05/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 975
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 75

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 33 ອອກຄັ້ງວັນທີ 27/04/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 289
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 89

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 32 ອອກຄັ້ງວັນທີ 24/04/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 848
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 48

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 31 ອອກຄັ້ງວັນທີ 20/04/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 273
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 73

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 30 ອອກຄັ້ງວັນທີ 10/04/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 305
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 05

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 29 ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/04/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 607
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 07

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 28 ອອກຄັ້ງວັນທີ 03/04/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 016
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 16

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 27 ອອກຄັ້ງວັນທີ 30/03/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 675
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 75

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 26 ອອກຄັ້ງວັນທີ 27/03/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 467
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 67

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 25 ອອກຄັ້ງວັນທີ 23/03/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 949
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 49

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 24 ອອກຄັ້ງວັນທີ 20/03/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 494
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 94

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 23 ອອກຄັ້ງວັນທີ 16/03/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 379
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 79

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 22 ອອກຄັ້ງວັນທີ 13/03/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 199
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 99

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 21 ອອກຄັ້ງວັນທີ 09/03/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 652
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 52

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 20 ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/03/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 700
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 00

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 19 ອອກຄັ້ງວັນທີ 02/03/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 991
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 91

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 18 ອອກຄັ້ງວັນທີ 27/02/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 278
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 78

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 17 ອອກຄັ້ງວັນທີ 23/02/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 470
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 70

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 16 ອອກຄັ້ງວັນທີ 20/02/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 769
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 69

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 15 ອອກຄັ້ງວັນທີ 16/02/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 760
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 60

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 14 ອອກຄັ້ງວັນທີ 13/02/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 349
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 49

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 13 ອອກຄັ້ງວັນທີ 09/02/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 415
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 15

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 12 ອອກຄັ້ງວັນທີ 06/02/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 610
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 10

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 11 ອອກຄັ້ງວັນທີ 02/02/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 359
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 59

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 10 ອອກຄັ້ງວັນທີ 30/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 188
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 88

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 09 ອອກຄັ້ງວັນທີ 26/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 007
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 07

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 08 ອອກຄັ້ງວັນທີ 23/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 017
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 17

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 07 ອອກຄັ້ງວັນທີ 19/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 018
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 18

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 06 ອອກຄັ້ງວັນທີ 18/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 873
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 73

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 05 ອອກຄັ້ງວັນທີ 16/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 540
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 40

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 04 ອອກຄັ້ງວັນທີ 12/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 413
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 13

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 03 ອອກຄັ້ງວັນທີ 09/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 758
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 58

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 02 ອອກຄັ້ງວັນທີ 05/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 030
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 30

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ

ງວດ 01 ອອກຄັ້ງວັນທີ 03/01/2017
ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ 600
ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ 00